Cheats DS GBA PC PS2 PS3 PSP Wii Xbox Xbox 360 Themes Reviews
Site SearchWWF: Road to WrestlemaniaBradshaw password:
Enter Z2BMLQR4 to have all the titles and be Tag Team champion with Stone
Cold Steve Austin.

Chris Jericho password:
Enter CLBK23WC as a password.

Eddy Guerrero passwords:
  CNV013WC
  CNZ05VWC
  CJVV93WW
  CJ03XVWW
  CJZ824V4
  HDB8NV44
  HFGM2L44
  HNQHIG84
  HSLCXQ84
  GSLC5G85
  G9MC6R76
  09BBXG84
  09CCYR74 

Edge passwords:
  CLD0K3WC
  CL105VWC
  CGDVT3WW 

Jeff Hardy passwords:
  BRYSYVHC
  GLTXYGHW
  GMSXGBHW
  HRPY5GHY
  GCS12LHW
  BB2K!LHC
  BM2X520C
  HHPY5QHY
  GCD9!LCW
  GCDP6VWC
  BGKN230C 

Kane passwords:
  HC4FLSW8

Kurt Angle passwords:
  BMV2V30C (May week 1)
  BRWY44ZW 

Matt Hardy password:
  HLFN9X04

Raven passwords:
  Z1BCD9R4
  H2MBN9R6
  GJLCF5M4
  HKLBP1R6
  GNRHXJ44 

Rikishi passwords:
  CLXWV9OC
  CLYZ710C
  CC2V750C
  C6X4VX0C
  C6Y7Z50C
  CQJ4RXHC
  HBF3M50C
  HBP0CXWC
  HLSBVTHC
  HBPB7KHC 

The Rock passwords:
  BRWCQ5WW (European title)
  BQVQCX0W (Tag Team title)
  BR0LG504 (Hard Core title)
  GMRCV1R4 (Intercontinental title)
  HQLWLJ86 (King Of The Ring title)
  GBR0GS44
  BCW0Z5WC
  BC003XWC
  BRG8Q1H4 

Stone Cold Steve Austin passwords:
  HHMBCQ84
  HMQ6H2R4
  HMHM3QR4
  CMV023WC
  CC003VWC
  CRWC73CW
  CHH2WVWW
  CHZQH3C4
  HCWMQZR4
  60LBL786 

  Defending all belts
  00CBBZ84
  08CCC874
  6RLBM686
  08BMM074
  08BMC874
  68MBLQ86
  08CMC074
  08CCM074
  00CCM874
  08CLM874
  00LBB284
  00MCC874 

Triple H passwords:
  BLVWX70H (May week 1)
  Z7BCP878 (Year 2, June) 


Danworld Network
© 1996- Danworld, Inc.